Regulamin klubu

REGULAMIN KLUBU 
Fit By Step

I. ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przebywania na terenie klubu oraz uczestnictwa w treningach i zajęciach grupowych w klubie  Fit by Step.

2. Fit by Step, zwany dalej Klubem, świadczy usługi w zakresie siłowni, zajęć fitness, odnowy biologicznej i scianki wspinaczkowej. Administratorem danych osobowych jest Fit by Step s.c z siedzibą przy ul. Królewskiej 1, 30-045 Kraków.

3. Z usług Klubu mają prawo korzystać wszyscy chętni, zwani dalej Klientami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. (Dz. U. Nr 101, poz. 1095, par.2.1, pkt 6) złożą na Kwestionariuszu Osobowym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji usług tj. utworzenie konta  w systemach teleinformatycznych  oraz wydania spersonalizowanej karty umożliwiającej korzystanie z obiektu;  a także zapoznają się z niniejszym Regulaminem i potwierdzą ten fakt poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Kwestionariuszu Osobowym.

4. Osoby korzystające z usług Klubu oświadczają , że nie mają przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Osoby z problemami  zdrowotnymi przed przystąpieniem do treningu powinny skonsultować się z lekarzem i dostarczyć zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania ćwiczeń. 

5. W przypadku zatajenia informacji o stanie zdrowia Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poniesione szkody a także szkody poniesione przez Klub.

6. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Klubu  na następujących zasadach: od 12-go roku życia w zajęciach grupowych oraz od 17-go roku życia na siłowni wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnch oraz za zgodą trenera i indywidualnym dopasowaniem zajęć do osoby niepełnoletniej.

7. Zgoda pisemna powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację niepełnoletniego oraz jego opiekuna.

8.Fit by Step zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia do Klubu bez podania przyczyny.

9. Fit by Step zastrzega sobie możliwość zamknięcia Klubu w okresie świątecznym (święta kościelne i państwowe) oraz w każdym innym dniu , jeżeli wymagają tego niezbędne do przeprowadzenia prace remontowe mające na celu poprawę bezpieczeństwa Klietnów, bądź z powodów innych , niezależnych od Klubu.

10. Klubowi przysługuje prawo zmiany grafiku zajęć, godzin otwarcia Klubu oraz Regulaminu po wcześniejszym poinformowaniu o tym Klientów lub poprzez zamieszczenie  informacji na tablicy ogłoszeń.

11. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przechowywania swoich rzeczy w zamykanych szafkach udostępnionych przez Klub.

12. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy w nich pozostawione.

13. Do dyspozycji Klientów pozostaje bezpłatny depozyt rzeczy wartościowych w recepcji Klubu.

14. W przypadku zgubienia kluczyka do szafki Klub pobiera opłatę w wysokości 30 zł ( koszt nowego zamka).

15. Zabrania się wnoszenia i spożywania na terenie Klubu napojów alkoholowych, narkotyków oraz napojów w szklanych opakowaniach.

16. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

II. KARNETY

1. Z usług Klubu mogą korzystać osoby posiadające ważny karnet imienny, aktywną kartę Multisport, FitProfit, FitFlex, OkSystem oraz osoby, które wykupiły jednorazową wejściówkę.

2. Wszystkie dostępne w sprzedaży karnety są imienne i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie.

3. Przy zakupie pierwszego karnetu obowiązuje kaucja zwrotna za indywidualną kartę Klienta w wysokości 10 zł. Zwrot kaucji następuje w momencie zwrotu karty  i zakończeniu członkostwa w Klubie jednak nie później niż 3 miesiące po zakończeniu jej ważności. 

4. Karnety są ważne przez 30 kolejnych dni od daty rozpoczęcia usługi.

5. Aktywacja karnetu nie może  przekroczyć 3 miesięcy od daty zakupu.

6. Klub gwarantuje przedłużenie karnetu o ilość dni, w których uniemożliwił korzystanie z wykupionych usług. Zajęcia i wejściówki niewykorzystane z winy Klienta nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania karnetów.

7. Karnet zgubiony lub skradziony może zostać zablokowany po zgłoszneniu numeru karty i okazaniu dowodu. Duplikat zostaje wydany za opłatą 10 zł.

8. Zwrot nierozpoczętego karnetu może nastąpić do 7 dni od momentu zakupu na podstawie paragonu potwierdzającego transakcję.

10. Karnet imienny lub inny dokument tożsamości należy zostawić u pracownika recepcji przed wejściem na teren Klubu.

III. KARNETY VIP

1. Karnet VIP otrzymuje Klient po zakupie kolejno 12 karnetów (nie dotyczy karnetów porannych i studenckich) bez okresów przerwy między nimi.

2. Posiadaczom karnetów VIP przysługuje zniżka w wysokości 10% na zakup każdego kolejnego karnetu (dopóki zachowana jest ciągłość zakupów) .

3. Posiadacze karnetów VIP mają możliwość zawieszania karnetów na okres 30 dni w ciągu roku kalendarzowego, na okresy nie krótsze niż 7 dni.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH I TRENINGACH.

1. Na zajęcia grupowe obowiązuje rezerwacja miejsc.  Można dokonać jej online przez panel Klienta, telefonicznie lub osobiście w recepcji Klubu.

2. Klub nie gwarantuje miejsca na zajęciach bez wcześniejszej rezerwacji . Można uczestniczyć  w zajęciach bez rezerwacji w miarę dostępnych miejsc.

3. Rezerwację miejsca na zajęciach grupowych można skutecznie odwołać maks. 3 godziny  przed ich rozpoczęciem.

4. Rezerwacja miejsca jest zagwarantowana do 5 min. przed ich rozpoczęciem, w przypadku nie zgłoszenia się Klienta do tego czasu, Klub ma prawo jej anulowania.

5. Klienci  chcący skorzystać z zajęć grupowych w przypadku spóźnienia przekraczającego 10 min. ze względów bezpieczeństwa będą mogli wziąć udzial w zajęciach tylko za zgodą trenera prowadzącego.

6. Rozgrzewka jest istotnym elementem treningu, każdy Klient spóźniony na zajęcia ćwiczy na własną odpowiedzialność.

7. Osoby, które 3-krotnie nie będą obecne na zajęciach oraz nie odwołają rezerwacji , nie będą miały możliwości dokonywania zapisów przez okres ustalany indywidualnie (maks. 90 dni).

8.Podczas zajęć Uczestnik ma obowiązek stosowania się do zaleceń i uwag instruktora oraz Obsługi Klubu.

9. Na terenie  Klubu obowiązuje strój sportowy  oraz czyste, zamienne obuwie (inne  od tego, w którym Klient przyszedł do Klubu . Zabronione  jest obuwie inne niż sportowe  (baletki, japonki, ćwiczenie na boso), chyba, że Instruktor zaleci inaczej.

10. Ćwiczący są zobowiązani  ćwiczyć w stroju sportowym i korzystać z ręcznika  kładąc go na urządzeniach i matach.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku nie przestrzegania  postanowień Regulaminu, Klub ma prawo odmowy Klientowi odbywania zajęć oraz do wykreślenia Go z listy Członków Klubu, bez prawa  do zwrotu  pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.

2. Klub ma prawo do fotografowania obiektu w celach reklamowych i promocyjnych , w tym również utrwalania wizerunku Klientów.

3. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U.  z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm)

4.Podanie danych osoowych w związku z korzystaniem z usług Klubu jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe z w/w usług. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta na przetwarzanie, jak również  zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt  3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia  1997 roku o ochronie danych osobowych, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wynikające z przepisów prawa , a niezbędne do realizacji usług, w tym w celach marketingowych i statystycznych.

5. W celach zapewnienia bezpieczeństwa Klub może być objęty monitoringiem  przemysłowym. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu.

6. Klient zobowiązany jest zakończyć ćwiczenia./trening 15 minut przed zamknięciem Klubu.

7. W zakresie  nieregulowanym w Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.