Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI KLUBU FITNESS FIT BY STEP (zwanym dalej Klubem FbS)

WWW.FITBYSTEP.PL

(obowiązuje od 1 kwietnia 2021 roku)

 

1

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

1.Administratorem danych osobowych zbieranych poza pośrednictwem strony www.fitbystep.pl, strony https://fitbystep-krakow.cms.efitness.com.pl , aplikacji mobilnej eFitness app, arkuszy w klubie , telefonicznie jest Ewa Lisowska i Anna Lisowska  wykonujące działalność gospodarczą pod Firmą Fit by Step s.c. , adres wykonywania działalności oraz adres do doręczeń ul.Królewska 1 , 30-045 Kraków , NIP : 677-23-05-501 , REGON : 120639491 , adres poczty elektronicznej ( e-mail ): recepcja|fitbystep.pl| |recepcja|fitbystep.pl , zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą .

  1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu Klubu FbS.

2

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1.Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi ( zwane dalej  usługi fitness ) prowadzenia siłowni, zajęć fitness,  zajęć grupowych , odnowy biologicznej i ścianki wspinaczkowej , rezerwacji , zakupu karnetów , wejściówek . W/w czynności mogą być realizowane poza pośrednictwem : strony internetowej www.fitbystep.pl  ;marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług ;aplikacji  eFitness app ;realizowanego w formie tradycyjnej ( papierowo ) ; telefonicznie , stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy .Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. b),c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO ) .

2.Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) Rodo, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art.10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art.172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził zgodę.

3.Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją usług fitness będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usług w FBS, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

4.W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (po 25 maja 2018 roku – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem realizacji usług fitness, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usług fitness w Klubie FbS.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
  3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych Klientów i jest dla Klubu FbS niezwykle ważne. Nigdy nie udostępniamy danych osobowych naszych użytkowników – klientów, w celach innych niż świadczenie naszych usług. Nigdy nie sprzedajemy i nie damy dostępu do danych Klientów podmiotom niezwiązanym z FBS. Aby zachować zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych, w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, Klub FbS zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a/ przetwarzane zgodnie z prawem,

b/zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c/ merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywyane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej jednak niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1.Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2.W celu realizacji usprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: recepcja|fitbystep.pl| |recepcja|fitbystep.pl

4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2.Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3.W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Klubu Fit By Step (FBS) , przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ .WE ( RODO ) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego .

4.Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2021 roku.