Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI KLUBU FITNESS   FIT BY STEP ( zwanym dalej Klubem FbS)

WWW.FITBYSTEP.PL

(obowiązuje od 25 maja 2018 roku )

§ 1

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

1.Administratorem danych osobowych zbieranych poza pośrednictwem strony www.fitbystep.pl , aplikacji mobilnej GYMup!  , arkuszy w klubie , telefonicznie jest Marta Staszak  i Ewa Lisowska  wykonujące działalność gospodarczą pod Firmą Fit by Step s.c. , adres wykonywania działalności oraz adres do doręczeń ul.Królewska 1 , 30-045 Kraków , NIP : 677-23-05-501 , REGON : 120639491 , adres poczty elektronicznej ( e-mail ): recepcja|fitbystep.pl| |recepcja|fitbystep.pl , zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą .

2. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi załącznik  do Regulaminu Klubu FbS.

§ 2

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1.Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi ( zwane dalej  usługi fitness ) prowadzenia siłowni, zajęć fitness,  zajęć grupowych , odnowy biologicznej i ścianki wspinaczkowej , rezerwacji , zakupu karnetów , wejściówek . W/w czynności mogą być realizowane poza pośrednictwem : strony internetowej www.fitbystep.pl  ;marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług ;aplikacji  GYMup! ;realizowanego w formie tradycyjnej ( papierowo ) ; telefonicznie , stanowiącym tzw.prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy .Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. b),c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO ) .

2.Po wyrażeniu odrębnej zgody , na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) Rodo , dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art.10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług  drogą elektroniczną lub art.172 ust . 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne , w tym kierowanych w wyniku profilowania , o ile użytkownik wyraził zgodę .

3.Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją usług fitness będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usług w FBS , po czym dane podlegające archiwizacji  będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń . Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody .

4.W przypadku stwierdzenia , że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO , osoba , której dane dotyczą , ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Danych Osobowych ( po 25 maja 2018 roku – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ) .

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednak podanie oznaczonych danych osobowych  jest warunkiem realizacji usług  fitness  , natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usług  fitness w Klubie FbS .

6. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania , o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji , zachowań  i postaw .

7. Administrator dokłada szczególnej staranności  w celu zapewnienia  bezpieczeńtwa  danych Klientów i jest dla Klubu FbS  niezwykle ważne .Nigdy nie udostępniamy danych osobowych naszych użytkowników – klientów , w celach innych niż świadczenie naszych usług .Nigdy nie sprzedajemy i nie damy dostępu do danych  Klientów podmiotom niezwiązanym z FBS .  Aby zachować zgodność z przepisami o ochronie danych  osobowych  ,  w celu ochrony interesów osób , których dane dotyczą ,  Klub FbS zapewnia , że zbierane przez niego dane są :

a/ przetwarzane zgodnie z prawem ,

b/zbierane dla oznaczonych , zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami ,

c/ merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów , w jakich są przetwarzane oraz przechowywyane w postaci umożliwiającej identyfikację osób , których dotyczą , nie dłużej jednak niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania .

§ 3

PRAWO KONTROLI , DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1.Osoba , której dane dotyczą , ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania , usunięcia , ograniczenia przetwarzania , prawo do przenoszenia danych , prawo sprzeciwu , prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem .

2.W celu realizacji usprawnień , o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres : recepcja@fitbystep.pl

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę  przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną , a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym , zabraniem przez osobę nieuprawnioną , przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą , utratą , uszkodzeniem lub zniszczeniem .

2.Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione , danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną .

3.W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się  odpowiednio postanowienia Regulaminu Klubu Fit By Step ( FBS ) , przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ .WE ( RODO ) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego .

4.Postanowienia  niniejszej Polityki Prywatności w chodzą w życie z dniem 25 maja 2018 roku .