Regulamin klubu

Drodzy Klubowicze,

Informujemy, że klub Fit by step zostaje ponownie otwarty 28.05.2021 (piątek). Każda osoba korzystająca z usług naszego klubu jest zobowiązana do zapoznania się z Regulaminem:

 

Regulamin bezpiecznego korzystania z klubu Fit by step w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.
 

1. Na podstawie rekomendacji GIS zaleca się ograniczenie liczby osób przebywających na terenie klubu do 1 osoby na 15m2. W związku z tym, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klubowiczów, w klubie wyznaczono limit 55 osób mogących równocześnie przebywać na terenie całego obiektu.
2. Przy recepcji przebywać może tylko 1 klient z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5m -zostały wprowadzone oznaczenia w formie naklejek, informujące o strefach bezpieczniej odległości (jeśli widzisz kolejkę przy recepcji, poczekaj przed wejściem).
3. Klient przed wejściem na obiekt zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania „Regulaminu bezpiecznego korzystania z klubu Fit by step w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19”, który został udostępniony na stronie klubu, wysłany mailowo oraz jest dostępny w recepcji klubu.
4. Posiadacze kart MultiSport, w trosce o bezpieczeństwo, proszeni są o pobranie aplikacji z mobilną kartą MultiSport, która zapewnia bezdotykowy odczyt i rejestrację wejścia (więcej informacji na stronie: https://www.kartamultisport.pl/mobile/). Równocześnie karty nadal będą akceptowane.
5. W związku z zaistniałą sytuacją i w trosce o bezpieczeństwo, prosimy o przychodzenie punktualnie na zajęcia oraz opuszczanie klubu niezwłocznie po zakończeniu treningu.
6. Każdy klient zobowiązany jest do posiadania swojego ręcznika oraz maty do ćwiczeń.
7. Wprowadzona zostaje przerwa techniczna, codziennie w godzinach 13:00-15:00, podczas której klub zostanie zdezynfekowany i gruntownie przewietrzony. Na czas przerwy technicznej, wszystkie osoby przebywające w klubie, zostaną poproszone o jego opuszczenie.
8. W klubie należy bezwzględnie przestrzegać 1,5m odległości od pozostałych ćwiczących oraz personelu, przypominać o tym będą oznaczenia w formie naklejek.
9. Każdy klient zobowiązany jest do noszenia maseczki. Wyjątek stanowi czas treningu.
10. Maszyny na terenie stref siłowni/cardio/kobiet/treningu personalnego zostały rozstawione w odpowiednich odległościach od siebie (1.5m) lub zostały wyłączone z użytku, w celu zachowania wymaganego odstępu.
11. Osoby z tzw. grupy ryzyka (powyżej 60 roku życia lub cierpiące na choroby przewlekłe) proszone są, w miarę możliwości, o korzystanie z klubu w godzinach charakteryzujących się zmniejszoną frekwencją tj. godz. 11:00-13:00.
12. Dezynfekcja toalet będzie przeprowadzana co 2h przez personel klubu.
13. Na terenie klubu zostały rozmieszczone dodatkowe płyny do dezynfekcji rąk. Prosimy o skorzystanie z nich niezwłocznie po wejściu do klubu, po skorzystaniu z toalety, przed wejściem na salę ćwiczeń oraz wychodząc z klubu.
14. Na terenie klubu zostały rozmieszczone dodatkowe preparaty do dezynfekcji sprzętu oraz powierzchni, prosimy o dezynfekowanie przed oraz po użyciu: sprzętu (maszyn i akcesoriów) znajdujących się na siłowni oraz szafek na ubrania.
15. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o  korzystanie ze swoich mat, równocześnie sprzęt klubowy oraz maszyny pozostają do dyspozycji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny (dezynfekcja).
16. Zapisy na zajęcia zorganizowane przyjmowane będą jedynie poprzez: kontakt telefoniczny, wiadomość e-mail, panel klienta na stronie www.fitbystep.pl oraz aplikację eFitness App.
Do odwołania wycofana zostaje możliwość zapisu bezpośrednio w recepcji klubu.
17. Można uczestniczyć w 1 zajęciach dziennie.
18. Ze względu na zmniejszony limit uczestników zajęć zorganizowanych, a co za tym idzie ograniczoną ich dostępność, prosimy o rygorystyczne przestrzeganie zasad zapisów oraz odwoływania swojego udziału w zajęciach (regulaminowy czas na odwołanie swojego udziału to maksymalnie 3h przed rozpoczęciem zajęć). Nieodwołane rezerwacje system automatycznie pobierze z karnetu. Osobom posiadającym karty partnerskie MultiSport/Fit Profit/Ok System, które nie odwołają zajęć, system eFitness zablokuje możliwość dokonywania rezerwacji przez panel klienta oraz aplikację eFitness.
19. W miarę możliwości prosimy o ograniczenie korzystania z szatni oraz sanitariatów. Osoby, które mają taką możliwość, proszone są o przyjście na trening już przebrane, z obuwiem zamiennym, które należy przebrać i umieścić w szatni pod szafkami.
20. Obowiązuje zakaz korzystania z suszarek nadmuchowych, w szatniach znajdują się dozowniki  z ręcznikami papierowymi.
21. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa zostaną upomniane oraz pouczone przez personel klubu, a w przypadku dalszego nie stosowania się, poproszone o opuszczenie obiektu.
22. Powyższe wytyczne mogą ulec zmianie.

 

REGULAMIN KLUBU FIT BY STEP

1. Zasady ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Klubu Fit by Step, Klientów, zasady przebywania na terenie Klubu oraz uczestnictwa w treningach i zajęciach grupowych w Klubie Fit by Step.
 2. Klub Fit by Step zwany dalej Klubem FbS świadczy usługi w zakresie: siłowni, zajęć fitness, zajęć grupowych, odnowy biologicznej i ścianki wspinaczkowej. Szczegółowa oferta usług świadczonych przez Klub FbS oraz informacja o godzinach otwarcia Klubu FbS dostępne w Recepcji i na stronie internetowej Klubu FbS.
 3. Z usług Klubu mają prawo korzystać wszyscy chętni, zwani dalej Klientami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r.(Dz. U. Nr 101, poz. 1095, par.2.1, pkt. 6) złożą na Kwestionariuszu Osobowym Klubu własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjno–sportowych. Warunkiem uprawniającym do korzystania z usług Klubu FbS  jest zakup karnetu , wejściówki lub posiadanie karty systemów partnerskich (Multisport, Fit Profit, MultiActive, OK System ) oraz kompletne wypełnienie Kwestionariusza Osobowego wraz z wyrażeniem  zgody do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji usług tj. utworzenie konta w systemach teleinformatycznych, wydanie spersonalizowanej karty umożliwiającej korzystanie z obiektu, a także zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i potwierdzenie tego faktu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Kwestionariuszu Osobowym.
 4. Podpisanie Regulaminu wiąże się z przedstawieniem dokumentu weryfikującego tożsamość Klienta.
 5. Klienci korzystają z usług Klubu FbS wyłącznie na swoją własną odpowiedzialność oraz oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do treningu, zajęć powinny skonsultować się z lekarzem i dostarczyć zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania ćwiczeń.
 6. W przypadku zatajenia informacji o stanie zdrowia Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poniesione szkody, a także za szkody poniesione przez Klub FbS.
 7. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Klubu na następujących zasadach: do 14 roku życia wyłącznie w zajęciach grupowych oraz od 14 roku życia w zajęciach grupowych i na siłowni wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych oraz za zgodą trenera i indywidualnym dopasowaniem zajęć do osoby niepełnoletniej.
 8. Zgoda pisemna powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację niepełnoletniego oraz jego opiekuna.
 9. Klub FbS zastrzega sobie możliwość usunięcia Klienta Klubu i wypowiedzenia członkowstwa w przypadkach naruszania ogólnie przyjętych norm społecznych.
 10. Klub FbS  zastrzega sobie możliwość zamknięcia Klubu w dni ustawowo wolne (święta kościelne i państwowe).
 11. Klub FbS zastrzega sobie możliwość zamknięcia Klubu  jeżeli wymagają tego niezbędne do przeprowadzenia prace remontowe mające na celu poprawę bezpieczeństwa Klientów bądź z powodów innych, niezależnych od Klubu FbS .
 12. W uzasadnionych przypadkach Klub FbS zastrzega sobie możliwość zmian w zajęciach grupowych, w tym zamian ich rodzaju w grafiku zajęć, godzin ich rozpoczęcia lub zakończenia, zmian osób je prowadzących, jak również odwołanie tych zajęć.
 13. Klub FbS może zmienić godziny otwarcia klubu oraz Regulamin po wcześniejszym poinformowaniu o tym Klientów poprzez zamieszczenie informacji w miejscach ogólnie dostępnych oraz na stronie internetowej.
 14. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przechowywania swoich rzeczy w zamykanych szafkach, udostępnionych przez Klub FbS.
 15. Klub FbS nie odpowiada wobec Klientów za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w szafce, które nie stanowią przedmiotów codziennego użytku, jak również za dokumenty, telefony komórkowe, pieniądze i inne wartościowe przedmioty.
 16. Do dyspozycji Klientów pozostaje bezpłatny depozyt rzeczy wartościowych ( wymienionych w pkt poprzednim ) w recepcji Klubu FbS .
 17. W przypadku zgubienia kluczyka lub kłódki do szafki Klub FbS pobiera opłatę w wysokości 30 zł.
 18. Zabrania się wnoszenia i spożywania na terenie Klubu FbS napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających lub psychotropowych oraz napojów w szklanych opakowaniach. Zabrania się również przebywania w pomieszczeniach Klubu FbS w stanie nietrzeźwości lub w stanie odurzenia po użyciu środków odurzających lub psychotropowych.
 19. Na terenie klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 20. Klub FbS nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek naruszenia przez Klienta Regulaminu lub z przyczyn leżących po stronie Klienta, wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą Klub FbS nie ponosi odpowiedzialności.

 2. Karnety , Wejściówki , Karty

 1. Z usług Klubu FbS mogą korzystać osoby posiadające ważny karnet imienny, aktywną kartę Multisport , Fit Profit , MultiActive , OK System  oraz osoby, które wykupiły jednorazową wejściówkę.
 2. Wszystkie dostępne w sprzedaży karnety są imienne i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie.
 3. Przy zakupie pierwszego karnetu obowiązuje kaucja zwrotna za indywidualną kartę Klienta w wysokości 10 zł. Zwrot kaucji następuje w momencie zwrotu karty i zakończeniu członkowstwa w Klubie jednak nie później niż 3 miesiące po zakończeniu jej ważności.
 4. Karnety są ważne przez 30 kolejnych dni od daty rozpoczęcia usługi.
 5. Klub oferuje zajęcia specjalistyczne, które mogą wymagać dopłat do standardowego karnetu. Zajęcia te oznaczone są w grafiku zajęć.
 6. Aktywacja karnetu nie może przekroczyć 2 miesięcy od daty zakupu.
 7. Zajęcia i wejściówki niewykorzystane z winy Klienta nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania karnetów.
 8. Karnet zgubiony lub skradziony może zostać zablokowany po zgłoszeniu i okazaniu dowodu potwierdzającego tożsamość. Duplikat zostaje wydany za opłatą 10 zł.
 9. Zwrot nierozpoczętego karnetu może nastąpić do 7 dni od momentu zakupu na podstawie paragonu potwierdzającego transakcję.
 10. Karnet imienny lub zastaw należy pozostawić u pracownika recepcji przed wejściem na teren klubu. Jeżeli zastaw stanowi dokument tożsamości to Klub FbS przechowuje go w sposób uniemożliwiający odczytanie jego danych (w zamkniętej kopercie) oraz bez możliwości dostępu nieupoważnionych osób.
 11. Klienci korzystający z usług Klubu FbS na podstawie kart Multisport, Fit Profit, MultiActive, mogą korzystać z usług Klubu po uprzednim okazaniu w Recepcji Klubu karty wraz z dokumentem umożliwiającym weryfikację tożsamości właściciela karty. Klienci posiadający kartę OK System weryfikowani są na podstawie wiadomości SMS przysłanej przez OK System na telefon Klienta.

 3. Karnety VIP 

 1. Karnet VIP otrzymuje Klient po zakupie kolejno 12 karnetów (nie dotyczy karnetów zniżkowych i porannych).
 2. Posiadaczom karnetów VIP przysługuje zniżka na zakup każdego kolejnego karnetu w wysokości 10%.
 3. Posiadaczom karnetów VIP przysługuje stała zniżka na saunę i drenaż limfatyczny w wysokości 50%.
 4. Posiadaczom karnetów VIP przysługują okresowe zniżki i promocje przygotowane przez Klub.
 5. Posiadacze karnetów VIP mają możliwość zawieszania karnetów na okres 30 dni w ciągu roku kalendarzowego na okresy nie krótsze niż 7 dni.
 6. Utrata statusu VIP następuje natychmiastowo w momencie przerwania ciągłości zakupu karnetów.

 4. Zasady uczestnictwa w zajęciach i treningach

 1. Na zajęcia grupowe obowiązuje rezerwacja miejsc. Można dokonać jej online przez panel Klienta, aplikację eFitness app, telefonicznie lub osobiście w recepcji Klubu FbS .
 2. Klub FbS nie gwarantuje miejsca na zajęciach bez wcześniejszej rezerwacji. Można uczestniczyć w zajęciach bez rezerwacji w miarę dostępnych miejsc.
 3. Rezerwację miejsca na zajęciach grupowych można skutecznie odwołać maks. 3 godziny przed ich rozpoczęciem.
 4. W przypadku spóźnienia na zajęcia powyżej 5 min. klub nie gwarantuje dostępności zarezerwowanego miejsca.
 5. Klienci chcący skorzystać z zajęć grupowych, w przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut ze względów bezpieczeństwa będą mogli wziąć udział w zajęciach tylko za zgodą trenera prowadzącego i na własną odpowiedzialność.
 6. Osoby, które 3 krotnie nie będą obecne na zajęciach oraz nie odwołają rezerwacji, nie będą miały możliwości dokonywania zapisów przez okres ustalany indywidualnie (maksymalnie do 90 dni).
 7. Podczas zajęć uczestnik ma obowiązek stosowania się do zaleceń i uwag instruktora oraz obsługi Klubu FbS.
 8. Na terenie Klubu FbS obowiązuje strój sportowy oraz czyste, zamienne obuwie (inne od tego, w którym Klient przyszedł do Klubu FbS). Zakazane są klapki, baletki, japonki, ćwiczenie na boso, obuwie inne od sportowego – chyba, że instruktor zaleci inaczej.
 9. Osoby uczestniczące w zajęciach grupowych i korzystające z siłowni są zobowiązane ćwiczyć w stroju sportowym i korzystać z ręcznika kładąc go na urządzeniach do ćwiczeń i matach.
 10. Przeprowadzenie treningów personalnych na terenie Klubu wiąże się z opłatą za udostępnienie powierzchni. Treningi należy zgłaszać w recepcji Klubu przed ich rozpoczęciem.
 11. Klient zobowiązany jest zakończyć ćwiczenia/trening 15 minut przed zamknięciem klubu.

 5. Przetwarzanie danych Klientów

 1. W celu zapewnienia Klubowi FbS możliwości prawidłowego sposobu świadczenia usług Klienci udostępniają Klubowi FbS następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, nr telefonu, adres e-mail.
 2. Przekazywane dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu prawidłowego świadczenia usług dla klienta, weryfikacji uprawnień Klienta do korzystania z usług klubu. Bezpieczeństwo danych jest dla Klubu FbS niezwykle ważne. Klub FbS nigdy nie udostępnia danych osobowych naszych użytkowników – klientów, w celach innych niż świadczenie naszych usług. Klub FbS nigdy nie sprzedaje i nie daje dostępu do danych podmiotom niezwiązanym z Klubem FbS.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony fitbystep.pl, aplikacji mobilnej eFitness app, arkuszy w klubie, telefonicznie jest Ewa Lisowska i Anna Lisowska wykonujące działalność gospodarczą pod Firmą Fit by Step s.c. , adres wykonywania działalności oraz adres do doręczeń ulica Królewska 1, 30-045 Kraków, NIP : 677-23-05-501, REGON : 120639491, adres poczty elektronicznej ( e-mail ): recepcja|fitbystep.pl| |recepcja|fitbystep.pl .
 4. Dane osobowe Klientów przetwarzane są na podstawie art.6 ust. 1 lit. b),c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO ).
 5. Pozostałe szczegółowe informacje na temat danych osobowych zawiera Polityka Prywatności Klubu FbS, która stanowi integralną część Regulaminu Klubu FbS.

 6. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu, Klub FbS ma prawo do odmowy Klientowi uczestnictwa w zajęciach oraz do wykreślenia Go z listy członków Klubu FbS bez prawa do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
 2. Klub ma prawo do fotografowania obiektu w celach reklamowych i promocyjnych w tym również utrwalania wizerunku Klientów.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz jakości usług w Klubie FbS dostępne pomieszczenia mogą być monitorowane. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu FbS. Administratorem systemu monitoringu jest Klub FbS .
 4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r.poz. 380 z późn.zm.).